Rent a baby Adopce
Adopce

Adopce neboli osvojení – je tou nejvyšší formou náhradní rodinné péče – dítě je přijato do nové rodiny se všemi právy dítěte v rodině narozeného.

Osvojení – adopce (k 20. 4. 2009)
je státem garantovaná a zákonem ošetřená forma náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jakoby byli rodiče.

 • osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi
 • dítě získává příjmení nových rodičů
 • vztah mezi dítětem a příbuznými osvojitelů je příbuzenský
 • osvojit lze pouze nezletilé dítě
 • nelze osvojit dítě počaté, dosud však nenarozené
 • podmínkou osvojení je právně volné dítě (souhlas biologických rodičů nebo zákonného zástupce dítěte s osvojením, dvouměsíční žádný zájem rodičů od narození dítěte, šestiměsíční opravdový nezájem rodičů)
 • osvojit dítě může manželská dvojice, manžel(ka) rodiče dítěte nebo jedinec. Osvojení jedincem je podle zákona možné v případě, že je předpoklad, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání.
 • o osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele
 • jako společné dítě mohou osvojit pouze manželé
 • mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl

Děti vhodné pro osvojení jsou děti, u kterých se předpokládá méně problémový zdravotní a psychomotorický vývoj a které je možné předat do rodinné péče především v raném věku.

Náš zákon definuje osvojení:

prosté, obyčejné, označované někdy též zrušitelné

 • osvojitelé se nezapisují do matriky jako rodiče, tj. v rodném listu dítěte zůstávají uvedeni původní rodiče
 • soud může osvojení zrušit z důležitých důvodů
 • tento typ je využíván u dětí mladších jednoho roku, neboť nezrušitelné osvojení je možné pouze u dětí starších než jeden rok

nezrušitelné

 • osvojitelé jsou na základě rozhodnutí soudu zapsáni v matrice, místo rodičů osvojence
 • minimální věková hranice osvojovaného dítěte je jeden rok
 • toto osvojení nelze zrušit

Osvojení zrušitelné může být změněno v osvojení nezrušitelné, nikoliv však naopak.

osvojení dětí do ciziny a z ciziny, tj. mezinárodní osvojení

 • tato forma náhradní rodinné péče je možným řešením v případě, že se pro dítě nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu.
 • mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého 29.5.1993. V České republice vstoupila tato úmluva v platnost 1.6. 2000 a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny.
 • Haagská úmluva jasně stanovuje postup při osvojování dítěte do zahraničí, určuje povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní osvojení v zemi svého původu, zaručuje biologickým rodičům anonymitu a zásadně vylučuje jakékoliv zisky z adopcí. Zároveň nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden ústřední orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. U nás tuto funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.