Rent a baby OSPOD
Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Zjednodušeně lze říci, že orgán sociálně-právní ochrany dětí je odbor péče o mládež příslušného pověřeného městského úřadu.

Tento orgán mj. v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi) zastupuje zájmy dítěte. Normálně jsou zákonnými zástupci dítěte samozřejmě rodiče. V tomto soudním řízení však mohou být zájmy rodičů rozdílné či protichůdné a proto soud vždy musí pro řízení ustanovit dítěti opatrovníka. Tím opatrovníkem je zpravidla právě příslušný městský úřad, resp. jeho odbor péče o mládež. Jeho úkolem je dohlédnout, aby v ve sporu, v němž proti sobě stojí rodiče, nebyly ohroženy zájmy jejich dětí. Tento opatrovník má v řízení stejná práva jako účastník řízení, může tedy např. podat i odvolání proti rozsudku.

Jinak orgán sociálně-právní ochrany dětí má i spoustu jiných dalších úkolů, např. dohlíží na problémové rodiny, zprostředkovává osvojení dětí, pomáhá řešit některé rodinné situace týkající se dětí, pokud není nutné rozhodnutí soudu apod. Tento orgán může i sám podávat návrhy na soudní rozhodnutí ve věcech nezletilých dětí, považuje-li to za nutné, např. návrh na nařízení ústavní výchovy dítěte.

Jak bylo výše řečeno orgánem sociálně-právní ochrany dětí jsou nejčastěji městské úřady. V některých konkrétních záležitostech však jako orgány sociálně-právní ochrany dětí vystupují též krajské úřady a obecní úřady či ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud jde o záležitosti se zahraničním prvkem, např. pokud je některý z rodičů v cizině nebo naopak dítě je v cizině, je orgánem sociálně-právní ochrany dětí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.