Rent a baby Příběhy dětí Díky ombudsmanovi
Díky ombudsmanovi

Zdravý rozum vyhrál až díky ombudsmanovi...

Názor matky:

„Rozhodli jsme se s manželem žít alternativním, přírodě blízkým způsobem, a přestože tím zjevně neporušujeme žádné zákony, narazili jsme na to, že bez ohledu na zákony je tady síla mocnější, která si zákony může svévolně vykládat: sociální pracovnice. Narazili jsme už při volbě jména: Půlnoční bouře musela být nakonec na přání úřadů přejmenována na Elišku. Tím jsme však na sebe upozornili a stali se objektem zjevné šikany. Když se sociální pracovnice přijely přesvědčit, v jakém prostředí dcera vyrůstá, byly spokojeny a i tak nám to oznámily. Jaké bylo naše překvapení, když se po čase vrátily s nařízením dítě mi odebrat. Nemohla jsem nic dělat, jen přihlížet, jak zdravého a prospívajícího kojence odvážejí, a ještě poslouchat jejich řeči o tom, že já i manžel bychom měli být dáni také do nějakého ústavu. Ukázalo se, že když se člověk dostane do kolotoče tahanic o dítě, nepomůže mu skoro nikdo – nám pomohl až zásah ombudsmana. Arogance sociálních pracovnic a jejich naprostá neúcta k matce, jejím citům nebo k skutečnému prospěchu dítěte, to vše mě bude strašit do smrti..."

Komentář ombudsmana:

Paní B. F. se na veřejného ochránce práv obrátila kvůli nucenému umístění své dcerky Elišky, do kojeneckého ústavu. Ombudsman prozkoumal důvody, pro které okresní úřad podal návrh na předběžné opatření k umístění holčičky v kojeneckém ústavu, a shledal je nedostatečnými. Pro naléhavost situace navrhl úřadu, aby bezodkladně podal soudu návrh na zrušení předběžného opatření, což se stalo. V průběhu šetření zjistil, že okresní úřad jako orgán sociálněprávní ochrany dětí podal okresnímu soudu návrh na předběžné opatření s odůvodněním, že dítě nebylo očkováno, nebylo ani nikde zaregistrováno, nemělo zdravotní pojištění a „byl ohrožen příznivý vývoj dítěte“. Ombudsman však dospěl k závěru, že pokud dítě nemá průkazku zdravotní pojišťovny a nebylo očkováno, neznamená to ještě vážné ohrožení jeho příznivého vývoje. Podle zákona vzniklo pojištění holčičky jejím narozením. Navíc nesplnění povinnosti oznámit narození dítěte do osmi dnů zdravotní pojišťovně lze postihnout pokutou, což se v tomto případě nestalo. Dalším z důvodů pro tvrdý postup bylo, že matka porušila právo své dcery i tím, že ji nezaregistrovala na matrice. Tomuto právu však neodpovídá přímo povinnost rodičů, ale především povinnost státu. Podle zákona o matrikách je zprávu o narození dítěte v prvé řadě povinno oznámit matričnímu úřadu zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen, popřípadě lékař, který jako první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní péči. A ze spisu vyplynulo, že matka se s dcerou dostavila k lékaři tři dny po porodu. Narození dítěte lékař oznámil jak orgánu sociálněprávní ochrany dítěte, tak matričnímu úřadu příslušnému pro zápis Půlnoční Bouře do knihy narození. A k námitce, že matka nedala dítěti zákonné jméno, poukázal ombudsman na právní úpravu, podle níž – pokud rodiče určí jméno, které nelze zapsat – je matriční úřad povinen oznámit to soudu. Úřad pochybil, když toto neoznámil. „Matka Půlnoční Bouře zjevně porušila několik zákonných povinností, ale právní řád obsahuje standardní mechanizmy, jak na takové jednání reagovat. Avšak žádný z příslušných orgánů – zdravotní pojišťovna, okresní hygienik, okresní úřad – proti ní nezahájil řízení,“ řekl Otakar Motejl a připomněl, že ze všeho nejvíce je chráněno právo na respektování rodinného a soukromého života, neboť jde o právo základní.

(Zdroj: www.tydenik-sondy.cz)